ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen szerződési feltételek hatálya a szolgáltató weblapján (www.reusedbolt.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen szerződési feltételek folyamatosan elérhetőek a következő weboldalról:  www.reusedbolt.com.

 • Impresszum: a Szolgáltató adatai
 • A szolgáltató neve: Kovács Delinke EV


  A szolgáltató székhelye: 9700 Szombathely, Szent Gellért 8/B


  A szolgáltató levelezési címe: 9700 Szombathely, Szent Gellért 8/B


  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kovacs.delinke@yahoo.com


  Adószáma: 68625177-1-38


  Nyilvántartási szám: 52014884


  Honlap: www.reusedbolt.com


  Bankszámla: Raiffeisen  12094507-01770672-00100007


  Képviselő: Kovács Dóra Delinke


  Tárhelyszolgáltató adatai


  Név: Shopify Inc.


  Székhely: Shopify (USA) Inc. 33 New Montgomery St. Ste 750 San Francisco, CA, USA 94105 


  Elérhetősége: 1-855-816-3857, https://help.shopify.com/en/questions#/contact/email • Fogalmak
 • Felek: Eladó és Vevő együttesen


  Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy


  Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül


  Honlap: www.reusedbolt.com weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül


  Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés


  Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz


  Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak


  Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi


  Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy


  Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy


  Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 • Alapvető rendelkezések
 • 3.1 A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
  • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

  3.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


  3.3. A jelen Szabályzat 2021. április 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

  3.4. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

  3.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 • Regisztráció/vásárlás
 • 4.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Szerződési feltételeket és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

  4.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

  4.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  4.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 • Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 • 5.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás költségeit. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

  5.2. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, méreteit, valamint a termék leírását és fotóit. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete, továbbá az adat specifikációk esetleges eltérése miatt.

  5.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

  5.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

  5.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés visszamenőleg is semmis szerződésnek tekintendő a rendelési folyamat valamennyi fázisában.

 • Rendelés menete
 • 6.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba/vagy regisztráció nélkül kezdi meg a vásárlást.

  6.2. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termék(ek)et. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "kosár" ikonra kattintva.

  6.3. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a "vásárlás folytatása" gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt terméket. A "törlés - X" ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség módosításakor automatikusan frissül a kosár tartalma.

  6.4. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

  6.4.1. Fizetési módok: 

  6.4.1.1 Bankkártyás fizetés

  A megvásárolni kívánt termék(ek) vételárának kiegyenlítéséhez a Felhasználó átirányításra kerül a az OTP SimplePay fizetési oldalára, ahol a Felhasználó még egyszer ellenőrizheti, hogy a megvásárolni kívánt termék(ek) vételára helyes-e.


  Az OTP SimplePay fizetési oldalra az ott meghatározott szabályok az irányadók, az ott megadott fizetési és egyéb adatok, tartalmáról az eladó sem szerez tudomást és kifejezetten ki is zárja az ezzel kapcsolatos felelősségét. Az eladó kifejezetten rögzíti, hogy fizetés során megadott adatokat nem rögzíti, azokat nem kezeli, csak azt, hogy a fizetés sikeres volt-e vagy sem.


  Az OTP SimplePay rendszerében elfogadott kártyákat az OTP SIMPLE PAY rendszere és tájékoztatója tartalmazza. További információ a bankkártyák kibocsátójától kérhető.


  Bankkártyás fizetés fejében az eladó többletdíjat nem számít fel.


  6.4.1.2 Fizetés a helyszínen

  Reused üzletben: Megrendelését az átvételkor, személyesen a 9700 Szombathely, Fő tér 23B. szám alatti üzletben fizetheti készpénzzel és /vagy bankkártyával.


  6.4.2. Szállítási módok: 

  A Webáruházban kiválasztott termék(ek)et a FOXPOST csomagátvételi lehetőséggel, a futárszolgálat által megadott csomagpontok valamelyikén, házhozszállítással, illetve az üzletben személyesen veheti át a Felhasználó. Az átvétel módja a megrendelés során a szállítási címnél választható ki.


  6.4.2.1 Személyes átvételi esetén a Felhasználót nem terheli szállítási díj.


  A megrendelt termék(ek) személyesen a 9700 Szombathely, Fő tér 23B. szám alatt vehető(k) át.


  6.4.2.2. FOXPOST csomagátvételi lehetőség:

  A Csomagautomaták lényegében egy képernyővel ellátott kezelőfelületből és különböző méretű rekeszekből állnak, amelyek a csomagokat rejtik. A Csomagautomatáknál az átvétel gyors – a kapott kód megadásával máris hozzáférünk rendelésünkhöz. Ezen kívül napi 24 órában állnak a rendelkezésünkre.  


  Amint csomagja megérkezik az automatába, a FOXPOST sms-ben küld értesítőt és egy egyedi kódot, amellyel 3 napig átvehető a csomag. Fontos: az automatáknál csak bankkártyával tud fizetni.

  Csomagja nyomon követhető a https://www.foxpost.hu/csomagkovetes/ oldalon a csomagszám megadásával. Országosan már több mint 60 FOXPOST csomagautomata található, az automaták listáját megtalálja a https://www.foxpost.hu/csomagautomata-kereso/ oldalon.

  További információkat talál a Foxpost csomag átvétellel kapcsolatban ide kattintva.


  Magyarországon belül a szállítási díjak egységesek. 

  Automatában maradós csomag: 1.100 Ft/csomag 

  Házhozszállítás: 1.800 Ft/csomag 

  15.000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás INGYENES!


  6.5. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

  6.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a terméken vagy csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! 

  6.7. Az adatok megadását követően Felhasználó a "rendelés megerősítése" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kérését.

  6.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

  6.9. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, továbbá, ha tűzfal, víruskereső vagy spam szűrő alkalmazás blokkolja az üzenetet.

  6.10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 • A megrendelések feldolgozása és teljesítése
 • 7.1. A megrendelések feldolgozása a fizetés beérkezését követően kezdődik meg. Az eladónak 7 munkanapja van a csomagot összeállítani és a szállítási módnak megfelelően elindítani. A csomag szállítása, érkezése nem számít bele ebbe a 7 munkanapba.  

  7.2. A megrendelt termékek teljesítésének határidejéről e-mailben tájékoztatunk.

  7.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

  7.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

  7.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen Szerződési Feltételek szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

  7.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

  7.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

  a.) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

  b.) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

  7.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 • Elállás joga
 • 8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

  8.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

  8.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  8.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja ennek a költség viselését.

  8.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

  8.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  8.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

  8.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  8.10. A fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címjegyzékében megadott Panaszkezelés helyére leadni.

  8.11. A Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

  8.12. A Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

  8.13. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

  8.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

  8.15. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés, vagy ha az kipróbálást meghaladó használatba vétel miatt következett be.

  8.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  8.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

  8.18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

  8.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el:

  https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

  8.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

  8.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

  8.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

  8.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

  8.24. Elállási jog gyakorlásának a menete

  8.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

  8.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

  8.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

  8.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

  8.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 • Jótállás, szavatosság

 • Hibás teljesítés


  A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.


  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.  Kellékszavatosság


  9.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


  9.2. Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


  9.3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


  9.4. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


  9.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


  Termékszavatosság


  9.6. Termék hibája esetén Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  9.7. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  9.8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  9.9. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  9.10. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.


  9.11. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


  Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Felhasználó.


  Jótállás


  9.12. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.


  9.13. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.


  9.14. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.


  9.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

  1. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 • A szavatossági igény esetén történő eljárás

 • 10.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.


  10.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).


  10.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).


  10.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.


  10.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.


  10.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.


  10.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.


  10.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.


 • Vegyes rendelkezések

 • 11.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.


  11.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.


  11.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.


  11.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


 • Panaszkezelés rendje

 • 12.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.


  12.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.


  12.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.


  12.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:


  A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Vas Megyei Békéltető Testület; 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:


  Baranya Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
  Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
  Telefonszáma: (72) 507-154
  Fax száma: (72) 507-152
  Elnök: Dr. Bodnár József
  E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

   

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
  Fax száma: (76) 501-538
  Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
  E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

   

  Békés Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
  Fax száma: (66) 324-976
  Elnök: Dr. Bagdi László
  E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

   

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
  Fax száma: (46) 501-099
  Elnök: Dr. Tulipán Péter
  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

   

  Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131

  Fax száma: (1) 488-2186
  Elnök: Dr. Baranovszky György
  E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

   

  Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  Fax száma: (62) 426-149
  Elnök: Dr. Horváth Károly
  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

   

  Fejér Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310
  Fax száma: (22) 510-312
  Elnök: Dr. Vári Kovács József
  E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

   

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
  Fax száma: (96) 520-218
  Elnök: Horváth László
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

   

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Telefonszáma: (52) 500-735
  Fax száma: (52) 500-720
  Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
  E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

   

  Heves Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
  Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.
  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
  Fax száma: (36) 323-615
  Elnök: Dr. Gordos Csaba
  E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

   

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  III. emelet 305.-306. szoba
  Telefonszáma: (56) 510-610
  Fax száma: (56) 370-005
  Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
  E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

   

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszáma: (34) 513-010
  Fax száma: (34) 316-259
  Elnök: Dr. Rozsnyói György
  E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

   

  Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
  Telefonszáma: (32) 520-860
  Fax száma: (32) 520-862
  Elnök: Dr. Pongó Erik
  E-mail cím: nkik@nkik.hu

   

  Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
  Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81
  Telefonszáma: (1)-474-7921
  Fax száma: (1)-474-7921
  Elnök: Dr. Csanádi Károly
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

   

  Somogy Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6Telefonszáma: (82) 501-000
  Fax száma: (82) 501-046
  Elnök: Dr. Novák Ferenc
  E-mail cím: skik@skik.hu

   

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
  Fax száma: (42) 420-180
  Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

   

  Tolna Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefonszáma: (74) 411-661
  Fax száma: (74) 411-456
  Elnök: Dr. Gáll Ferenc
  E-mail cím: kamara@tmkik.hu

   

  Vas Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
  Telefonszáma: (94) 312-356
  Fax száma: (94) 316-936
  Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
  E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

   

  Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
  Telefonszáma: (88) 429-008
  Fax száma: (88) 412-150
  Elnök: Mitev Hrisztó
  E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

   

  Zala Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
  Telefonszáma: (92) 550-514
  Fax száma: (92) 550-525
  Elnök: Dr. Molnár Sándor
  E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu


  12.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

  A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu